ПРЕПОЗНАЈ ПОЧИТУВАЈ ОСТВАРУВАЈ ПРАВА!

препознај
почитувај
остварувај
права!

Проектот има за цел директно да го подобри граѓанскиот активизам и да го зголеми капацитетот на граѓанските организациите во Македонија да станат активни агенти во подобрувањето за развојот на политиките за човекови права и владеење на правото со фокус на трговијата со луѓе, експлоатацијата и миграцијата.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Новости

Грантови

ПРЕПОЗНАЈ ПОЧИТУВАЈ ОСТВАРУВАЈ ПРАВА!

На ден 24.12.2018 Отворена Порта додели грантови од проектот: “Стратешко партнерство за промени” со финансиска поддршка од #ЕУ. 10 граѓански организации од различни региони во земјава во наредниот период ќе ги спроведуваат своите проекти со поддршка од Отворена Порта.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Контакт

Донатори

Партнери на проектот

Оваа интернет платформа е подготвена со поддршка од Европската Унија. Содржината на оваа интернет платформа е единствена одговорност на Здружението за акција против насилство и трговија со луѓе -Отворена порта и на никој начин не може да се смета дека ги претставува ставовите на Европската Унија.