За Нас

ABOUT

Африел Позитива

Здружение за едукација и развој на деца и млади “ АФРИЕЛ-ПОЗИТИВА“-Гевгелија

Адреса: Ул. 7-ми Ноември бр.42,1480 Гевгелија

Телефон: 077/931-081

Е-маил: аfriel.pozitiva@gmail.com

ПРОЕКТ: “Препознај, пријави, делувај! Стоп за експлоатација на деца!”

 

 

Цели на проектот

Општа цел: Истражување  за состојбата со феноменот на комерцијална сексуална и трудова експлоатација на деца во градовите Гевгелија, Валандово, Дојран и Богданци.

Специфични цели:

  • Промовиран извештај од спроведено истражување за феноменот на комерцијална сексуална и трудова експлоатација на деца на подрачјето на градовите Гевгелија, Дојран, Богданци и Валандово.
  • Остварена соодветна долгорочна соработка помеѓу невладиниот сектор и државните институции на локално ниво, особено за прашања кои се поврзани со правата на децата.
  • Подигната свеста кај децата, младите и општата популацијата во градовите Гевгелија, Дојран, Богданци и Валандово за феноменот на комерцијална, сексуална и трудова експлоатација на деца.

Активности

Активности:

  1. Истражување преку интервјуа, прашалници и фокус групи.
  2. Анализа на информациите добиени преку истражувањето.
  3. Подготовка на извештај од спроведеното истражување.
  4. Јавна презентација на извештајот.