За Нас

ABOUT

Дендо Вас

Здружение Центар за образовна поддршка Дендо вас

Адреса: Ул. Бертланд Расел, бр.40, 1000 Скопје
Телефон: 076 469 690
Е-маил: dendo_vas@yahoo.com
Вебстрана:

ПРОЕКТ: Исполнување на правото за образование за сите деца.

 

 

Цели на проектот

Општа цел: Квалитетна интервенција за надминување на проблемите во пристапот и враќањето на децата кои се на возраст за основно училиште и завршување на истото.

Специфични цели:

  • Утврдување на бројот на децата кои се на училишна возраст (од 7 до 15 години) во општина Шуто Оризари а не посетуваат училиште, како и причините зошто не одат на училиште
  • Анализа на постоечката законска рамка за основно образование и споредба со потребите на децата кои не одат во училиште
  • Мотивирање на надлежните институции за превземање активности за реинтегрирање на децата кои не се во основно образование за да го завршат

Активности

  1. Подготовка за реализација на проектот
  2. Подготовка за реализација на истражувањето
  3. Спроведување на теренско истражување
  4. Подготовка и презентација на извештајот и дебата
  5. Состаноци со институциите
  6. Извештаи и затворање на проектот