За Нас

ABOUT

Достоинствен Работник

Здружение Достоинствен Работник (ЗДР)

Адреса: ул. Трајко Сандански бр.3 7500 Прилеп, Република Македонија
Телефон: +38948612854
Е-маил: zdr.adw15@yahoo.com
Вебстрана: www.zdr-adw.weebly.com

ПРОЕКТ: “Не биди роб – информирај се за своите работнички права!”

 

 

Цели на проектот

Воспоставување на механизам за информации и превенција на принудна работа и трговија со луѓе меѓу работниците во општина Прилеп.

Активности

А.1. Формираање на мобилни тимови за превенција и идентификација на жртвите на трудова експлоатација;
А.2. Директна едукација (лице во лице) на работниците во текстилната индустрија во локалната заедница Прилеп и регионот;
А.3. Координативни состаноци со институции и организации;
А.4. Организирање работилници за проблемот со трговијата со луѓе за трудова експлоатација во локалната заедница Прилеп и регионот;
А.5. Подготовка и објавување публикација.