За Нас

ABOUT

ИНИ “Виница”

Здружение „Иницијатива на невработени интелектуалци“

Адреса: Ул: Ванчо Прке бб, 2310 – Виница
Телефон: +389(0)33551212 / +389(0)76345365
Е-маил: zgini@t-home.mk
Вебстрана: www.ini.org.mk

ПРОЕКТ:  “И ние имаме права”

 

Цели на проектот

Придонес кон зголемување на образовното вклучување на ромските деца во општините Виница и Кочани преку спречување на форми на трудова експлоатација, дискриминација и насилство врз деца

Активности

  1. Истражување и анализа на условите,
  2. Следење на локалните институции во спроведувањето на законските решенија кои произлегуваат од проблематичната област,
  3. Спроведување на обуки (обуки) за ромските родители и локалните институции,
  4. Кампања за спречување на дискриминација, трудова експлоатација и разни форми на насилство кај децата Роми
  5. Изработка на краток политички документ (policy brief) до локалните власти и
  6. Развивање на прирачник за заштита на детските права од трудова експлоатација, дискриминација и разни форми на насилство.