За Нас

ABOUT

ХОПС

Здружение ХОПС-Опции за здрав живот Скопје

Адреса: Ул.Христо Смирненски 48/1-6, Скопје
Телефон: 02/ 3 246 205 – 02/ 3 246 210
Е-маил: hops@hops.org.mk
Вебстрана: www.hops.org.mk

ПРОЕКТ: “Заштита на сексуалните работници од насислство и трговија со луѓе”

Цели на проектот

Унапредување на човековите права на сексуалните работници и нивна заштита од насилство, трговија со луѓе за сескуална експлоатација.

Активности

– Административна и техничка поддршка;

– Прибирање и анализа на податоци, вклучувајќи работни сесии со претставници на надлежни институции;

–  Координативна средба помеѓу здруженија на граѓани и сексулните работници;