За Нас

ABOUT

SEGA

Коалиција на младински организации СЕГА

Адреса: Поштенски факс. 166, Цар Самоил 18, 7500 Прилеп, Македонија
Телефон: +389 48 429 390 / +389 70 308 746
Е-маил: sega@sega.org.mk
Вебстрана: www.sega.org.mk

ПРОЕКТ: “Препознај, превенирај и примени мерки за безбедност во училиштата”

 

 

Цели на проектот

Општа цел: Подобрување на мерките за безбедност во училиштата.

Специфична цел: Зајакнати капацитети на државните и локалните институции за адресирање, превенција и справување со насилство во образовните институции.

Активности

  1. Истражување во училиштата за утврдување на актуелната состојба за постоење, превенција и справување со случаи на насилство (анкета со учениците во средните училишта и интервју со стручните служби)
  2. ТоТ (обука за обучувачи) за наставници и стручна служба во учлиштата за препознавање насилство и справување со истото
  3. Follow Up обука за ученици и наставници од страна на обучените наставниците за начини на препознавање и справување со насилство
  4. Кампања на социјални медиуми „Препознај, превенирај и пријави насилство“
  5. Национална конференција “Како да се подобрат мерките за спречување и превенција од насилство” (презентација на извештајот)